Общо събрание на Конфедерация на българските писатели

                   ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Конфедерация на българските писатели” – Бургас, на основание чл.11  ,ал.1 от Устава на Конфедерация на българските писатели и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

На 27.08.2022 в 14.00 часа в Бургас, в Експозиционен център „Флора” в Приморски парк  –  Бургас – зала №1, при следния дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет на мандата

  1. Избор на председател на Управителния съвет на сдружението
  2. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението
  3. Решение за промяна на адреса на сдружението
  4. Приемане на нов Устав на сдружението
  5. Връчване на награди и почетни звания

7.Други

 

 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.