Покана за Общо събрание на Конфедерация на българските писатели

                   ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Конфедерация на българските писатели” – Бургас, на основание чл.11  ,ал.1 от Устава на Конфедерация на българските писатели и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

На 04.02.2023 в 14.00 часа в Бургас, в Експозиционен център „Флора” в Приморски парк  –  Бургас – зала №1, при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Управителния съвет на сдружението

  1. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението
  2. Връчване на награди и почетни звания

4.Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.