Устав

У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ „

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението е доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел на български и чуждестранни писатели, поети, журналисти и преводачи, упражняващи дейност в България и в чужбина, както и на техни организации с нестопанска цел и ЮЛ.
(3) Логото на Сдружението представлява елипса, ограничаваща част от бургаския залив, върху чийто фон има разтворена книга, а около елипсата, следвайки плътно нейните извивки, е изписано „Конфедерация на българските писатели.”
(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ”, наричано за краткост в този устав КОНФЕДЕРАЦИЯТА. В превод на английски наименованието се изписва по следния начин: “Confederation of Bulgarian Writers”.
(2) Наименованието на сдружението „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ”, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете се образува като към наименованието на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на КОНФЕДЕРАЦИЯТА са: гр. Бургас, Община Бургас, ул. „Самуил” № 26.
ІV. СРОК
Чл. 4. КОНФЕДЕРАЦИЯТА не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
V. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 5. Основни цели на КОНФЕДЕРАЦИЯТА:
1. Оказва помощ на членовете си за публикуването на техните литературни произведения.
2. Организира прегледи на литературните произведения и обявяване на награди за високи художествени постижения.
3. Спомага за защитата на авторските права на членовете си пред българските и международни институции.
4. Да постига идеалните си цели с литературни четения, сказки, беседи, творчески вечери за отделен писател, издаване на литературен лист, вестник, списание и др.
5. Оптимизира контактите между писателите и литературните преводачи, членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
6. Осигурява възможност за обучение на непрофесионалните творци посредством срещи с професионалните писатели.
7. Издава национални антологии с най-добрите творби на своите членове.
8. Лобира за създаването на Център за емигрантска литература, в който да се съхраняват книгите на писатели от български произход, живеещи в чужбина.
Чл. 6. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Членски внос.
2. Дарения и спонсорство.
3. Средства, получени от организиране на културен туризъм, културни мероприятия – спектакли, преводи и продажба на книги и други подобни дейности.
4. Продажба на книги.
5. Други дейности, помагащи за изпълнение на целите .
VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. (1) КОНФЕДЕРАЦИЯТА е юридическо лице, което осъществява своята дейност в обществена полза.
(2) КОНФЕДЕРАЦИЯТА има за предмет на дейност :
1. Организира и координира срещи на професионални писатели
с любителски творчески колективи, като включва в културния си календар литературни премиери на книги.
2. Посредничи между поети, белетристи, краеведи и
журналисти, членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА и литературни критици за рецензиране на книги или отделни произведения.
3. Посредничи между поети, белетристи , краеведи, журналисти
и критици, членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА и литературни преводачи за превод на книги или отделни произведения.
4. Организира пиар на културни събития, литературни премиери
на книги и информира своите членове за новоизлезлите книги посредством специализирана рубрика в сайта.
5. Проучва условията за националните и международни
литературни конкурси и предоставя тази информация на своите членове.
6. Набира и разпространява информация за европейски
програми в областта на културата, пряко или непряко свързани с литературата.
7. Организира издаването, отпечатването и разпространението
на книги, периодични издания, вестници и списания.
8. Създава или използва фондове и управлява такива с цел
постигане на целите си с помощта на спонсори, дарители, общински и държавни субсидии.
9. Формулира и предоставя становища относно съществуващата
нормативна уредба, засягаща авторското право и сродните му права, както и принципите на журналистическата етика и литературния морал.
10. Представлява своите членове пред законодателната,
изпълнителната и местната власт във връзка с накърнени авторски права.
11. Представлява своите членове пред международни културни
организации, неправителствени и други сродни организации, имащи цели сходни с тези на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
12. Може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е
свързана с предмета на основната дейност на КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Приходите от допълнителна стопанска дейност могат да се използват само за постигане на определените в устава цели.
(3). За осъществяване целите си, КОНФЕДЕРАЦИЯТА може да извършва и следните допълнителни стопански дейности:
1. да извършва сделки в страната и чужбина, в това число да
придобива и отчуждава движими и недвижими вещи;
2. да организира онлайн търговия с книги на конфедеративни
членове посредством сайта на КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ако върху техните книги е отпечатано логото. Логото може да бъде включено в книгата от издателството или от книготърговеца посредством печат . Изискването за присъствие на логото влиза в сила една година след учредяването .
(4). КОНФЕДЕРАЦИЯТА осъществява дейността си съобразно вътрешен правилник.
VІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 8. (1). Членуването в КОНФЕДЕРАЦИЯТА е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА биват пълноправни, асоциирани и почетни.
(2). Член на КОНФЕДЕРАЦИЯТА може да бъде всяко пълнолетно
физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос, не членува в други Национални писателски съюзи, нечленуващи в състава на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
(3). Пълноправните членове участвуват в дейността на
КОНФЕДЕРАЦИЯТА и могат да бъдат избирани в нейните органи на управление, да осъществяват контрол върху работата им, да бъдат информирани за дейността на сдружението, да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността ù, да получават срещу съответната цена нейните издания и информационни услуги.
(4). Всеки пълноправен член на КОНФЕДЕРАЦИЯТА е длъжен да
внася ежегодно членския си внос, да спазва Устава и да работи за постигане на целите. Да работи за увеличаване на имуществото на КОНФЕДЕРАЦИЯТА и за издигане на нейния обществен авторитет.
(5) 50% от членския внос на физическите лица, които членуват в клон, остава за клона, а 50% от него се внася по сметката на централното управление на Конфедерацията в Бургас.
(6) Физическите лица, които не членуват в клон, заплащат пълния размер на членския внос.
(5). Членските права и задължения са непрехвърлими и не
преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно без нотариална заверка на подписа.
1. Пълноправно членство имат:
• Автори, живеещи в България и пишещи на български език книги, театрални сценарии, киносценарии или литературни публикации;
• Автори, живеещи в чужбина и пишещи книги, театрални сценарии, киносценарии или литературни публикации на български език;
• Автори, живеещи в България и пишещи книги, театрални сценарии, киносценарии или литературни публикации на чужд език;
• Автори, живеещи в чужбина и пишещи книги, театрални сценарии, киносценарии или литературни публикации на чужд език;
• Български журналисти живеещи в България, пишещи на български или на чужд език;
• Български журналисти живеещи в България, пишещи на български и на чужд език;
• Български журналисти живеещи в чужбина, пишещи на български или на чужд език;
• Български журналисти живеещи в чужбина, пишещи на български и чужд език;
• Литературни преводачи , които имат преведени книги
• Председатели на формални и неформални локални литературни сдружения, 70 % от чиито членове са членове на Конфедерацията
2. Асоциирани членове могат да бъдат:
• Автори само на литературни публикации .
• Автори на книги, които не отговарят на критериите на
Управителния съвет за членство
• Литературни преводачи, които имат преведени отделни творби
• Асоциираните членове имат всички права на пълноправните членове, с изключение на правото да избират и да бъдат избирани в централните ръководни органи на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
• Асоциираните членове плащат членски внос.
• Асоциираните членове имат само съвещателен глас
3. Почетните членове нямат право на глас.
• За почетни членове могат да бъдат избирани крупни обществени фигури от България и други страни със съществен принос за постигане на целите на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
(6) Членовете на сдруженията със сродна дейност по чл.8.1., в който самото сдружение придобие качеството на член на Конфедерацията, стават членове по право.
Чл. 9. Членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се приемат от Управителния съвет, който разглежда заявлението задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл.10. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. При изключване.
4. При прекратяването на юридическото лице – член .
5. При отпадане.
(2). Решението за изключване се взема от Управителния съвет, прието с мнозинство от 2/3 при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението на Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание, което взима решение с обикновено мнозинство. Решението на Общото събрание е окончателно и не подлежи на обжалване.
(3). Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
VIII. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
1. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 11. (1). Общото събрание на членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА е нейния върховен орган . Общото събрание бива редовно и извънредно.
1. Редовно събрание се свиква на пет години и се провежда по местоседалището на сдружението. Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от пълноправните членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Ако в последния случай Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на КОНФЕДЕРАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или от натоварено от тях лице.
2. Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на събрание и по чия инициатива се свиква.
3. Поканата за свикване на Общото събрание се публикува в Държавен вестник и се поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден на Общото събрание.
(2). Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички пълноправни членове. Ако не се яви нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо колко членове ще се явят.
1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
2. В Общото събрание всеки пълноправен член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от пет от членовете на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа. Преупълномощаване не се допуска.
3. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение и допълване на устава, както и за преобразуване и прекратяване на КОНФЕДЕРАЦИЯТА е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. Решенията по чл.11, ал.3, т.8 се вземат с пълно мнозинство на всички членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
4. По въпроси, които не са включени в обявения на поканата дневен ред, не може да се взимат решения.
5. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и за юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
6. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на КОНФЕДЕРАЦИЯТА от всеки неин член или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
7. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на КОНФЕДЕРАЦИЯТА най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
(3). Правомощия на Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава .
2. Избира Председател на Управителния съвет за срок от 5
години, като дава възможност той сам, мотивирано да предложи състава на Управителния съвет, с който ще работи. Освобождава Председателя на УС.
3. Избира за срок от 5 години Управителен съвет .
4. Контролира дейността на Управителния съвет.
5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност.
6. Приема бюджета на КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
7. Взема решение за промяна на седалището със стопроцентно мнозинство.
8. Взема решение за преобразуване и прекратяване на КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
9. Взема други решения, предвидени в устава на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
(4) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(5) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(6) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
(7) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
(8). Общото събрание може да бъде и на пълномощниците.
2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 12. (1) КОНФЕДЕРАЦИЯТА се представлява и управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои най-малко от десет членове на сдружението, като двама могат да упражняват професии, различни от професията на писателя. Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години.
(3) Членове на Управителния съвет могат да бъдат само физически лица , които не са Председатели на Клонове.
(4) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(5) Изборът на членовете на Управителния съвет става с явно гласуване.
(6) Права и задължения на Управителния съвет :
1. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
3. Управителният съвет определя ресорите на дейността на всеки негов член .
4. Управителният съвет определя регионални координатори.
5. Управителният съвет избира Секретар.
6. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
7. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
8. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
9. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
10. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
11. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и внася в Общото събрание отчет за дейността на КОНФЕДЕРАЦИЯТА . Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
12. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
13. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
14. Управителният съвет взема решение за откриване и закриване на клонове.
15. Управителният съвет избира Етична комисия и Творчески съвет
(7). Решения да се вземат с обикновено мнозинство – ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или чрез пълномощно, без нотариална заверка на подписа, представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член , освен Председателя не може да представлява повече от един отсъстващ.
(8). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща учстието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 12, ал. 7, т.10 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(10 )УС може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 13. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 14. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на КОНФЕДЕРАЦИЯТА и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 15. Управителният съвет може да назначи и Изпълнителен директор, чиито права и задължения да конкретизира в индивидуален трудов или граждански договор.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.16. (1). Председателят на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се избира от Общото събрание за срок от 5 години .
(2). Председателят на Управителния съвет може да делегира отделни свои права и задължения на членовете на Управителния съвет.
Чл.17. (1). Председателят:
1. предлага състава на Управителния съвет за избор от Общото събрание
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
(2) Председателят прекратява функциите си, когато:
1. Подаде оставка пред Управителния съвет.
2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си.
3. По решение на Общото събрание.
Чл.18. (1). Председателят на УС председателства Общото събрание на КОНФЕДЕРАЦИЯТА, но Общото събрание може да избере друг член, който да председателства събранието, както и протоколчик за водене на протокола от проведеното събрание.
(2) Допуска се и почетно председателство в знак на признание.
4. СЕКРЕТАР
Чл. 19. Секретарят на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се избира за срок от 2 години измежду членовете на Управителния съвет.
Чл. 20. Секретарят подпомага Председателя на УС в дейността им, като организира събранията на Управителния съвет, съхранява и води регистрите и книгите на КОНФЕДЕРАЦИЯТА . Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя на УС.
5. ЕТИЧНА КОМИСИЯ
Чл. 21. (1) Етичната комисия се избира от Управителния съвет за срок 2 години. До избиране на нова Етична комисия старата Етична комисия продължава да изпълнява своите функции.
(2) Етичната комисия се състои от 10 измежду членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
(3) Изборът на членовете на Етичната комисия може да се извърши с явно или с тайно гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание. При избор с тайно гласуване, всеки член на Общото събрание има право да гласува най-много за 3-ма кандидати.
(4) Етичната комисия:
• Разглежда нарушения на етиката и морала , направени от членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА и предлага на Управителния съвет начините за тяхното решаване.
• Членовете на Етичната комисия прекратяват функциите с изтичане на срока, за който е избрана.
6. ТВОРЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 22. (1) Творческият съвет се избира от Управителния съвет за срок от 2 години. До избиране на нов Творчески съвет старият Творчески съвет продължава да изпълнява своите функции.
(2) Творческият съвет се състои от 10 измежду членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
(3) Изборът на членовете на Творческия съвет може да се извърши с явно или с тайно гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание. При избор с тайно гласуване всеки член на Общото събрание има право да гласува за 3 кандидати или за по-малко. Листа с повече от 3 гласа е недействителна.
(4). Творческият съвет:
1. Разработва творчески проекти за литературни събития, които разширяват и обогатяват литературния живот в страната и чужбина и ги предлага на Управителния съвет на КОНФЕДЕРАЦИЯТА за реализиране.
2. Уведомява медиите за инициативи и прояви, организирани от КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
3. Членовете на Творческия съвет прекратяват функциите си с изтичане на срока за който и избран.
IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 23. (1). Представителството се осъществява от Председателя или от член на Управителния съвет, който е определен от Председателя да го представлява при отсъствието му.
(2). В случай на необходимост Председателя може да упълномощава и други лица, за извършване на определени конкретни действия.
(3). КОНФЕДЕРАЦИЯТА има два вида печати:
1. кръгъл печат с надпис „Конфедерация на българските
писатели” /за централното управление в Бургас/;
2. правоъгълен печат с надпис „Конфедерация на
българските писатели + наименованието на клона + наименованието на населеното място, където е локализиран клона/.
Чл. 24. Изходящата кореспонденция на СДРУЖЕНИЕТО се подписва от лицата, представляващи КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
X. ИМУЩЕСТВО
Чл. 25.(1). Имуществото на сдружението се състои от:
1. Правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства.
2. От членски внос.
3. Дарения, спонсорство и завещания от членове на КОНФЕДЕРАЦИЯТА, както и от други български и чуждестранни физически и юридически лица.
4. Приходи от участие в културни прояви, проекти, целеви програми, награди и други дейности, свързани с целите и предмета на дейност на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
5. Приходи от :
• търговия с книги чрез сайта на сдружението;
• редактиране на книги ;
• рецензиране на книги ;
• провеждане на международни конкурси с такса за участие ;
• провеждане на курсове по творческо писане;
• литературни преводи ;
• други подобни прояви.
6. Приходи от допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 7, ал.2, т.12. от настоящия Устав, която е свързана с предмета на основната дейност на КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
7. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
8. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
9. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Решението се взема с обикновено мнозинство .
10. Предоставени средства от държавата, общините, както и Международни субсидии и средства от физически и Юридически лица.
(2) По решение Управителния съвет членовете на КОНФЕДЕРАЦИЯТА могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Управителния съвет.
XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ДОКУМЕНТИ
Чл. 26. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Чл. 27. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
Чл. 28. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.
Чл. 29. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
XII. КНИГИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА
Чл. 30. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Секретаря. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 31. Дейността на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на съда.
3. В предвидените от закона случаи.
Чл. 32. (1). При прекратяване на КОНФЕДЕРАЦИЯТА се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице – Ликвидатор. За редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(3) Ако ликвидатор не е определен, той се определя от Окръжния съд по седалището на сдружението.
(4) Ликвидацията се извършва при стриктното спазване на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.
(5). След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от Окръжния съд по седалището му.
XIV. СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ
Чл.33.(1). Сдружението може да има клонове. За да учреди клон, Управителният съвет следва да вземе решение за откриване на клона, като изборът на Председател на клона, начинът на функционирането му, структурата, органите на управление и Правилата за дейността им и други актове се определя с решението на Управителния съвет.Клонът може да се състои най-малко от 5 члена.
(2). За да възникне клонът той трябва да бъде вписан в Окръжния съд по неговото седалище. Решението за разкриване на клона, следва да съдържа основните обстоятелства, които според закона подлежат на вписване в съда: наименованието, седалището и адресът на ЮЛНЦ – КОНФЕДЕРАЦИЯТА, седалището и адресът на клона, Председателя на клона, както и предвидените ограничения на правомощията и представителната му власт.
(3). Клонът не е самостоятелно юридическо лице, а е част от КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Въпреки това той се регистрира по БУЛСТАТ и може да има собствена банкова сметка.
(4). Всички действия, които Председателят на клона извършва във връзка с дейността на клона са от името и за сметка на КОНФЕДЕРАЦИЯТА .
(5). Председателят на клона приема асоциирани членове. Решението за прием на асоццираните членове влиза в сила скед изращане на копие от заявлението за членство до председателя на Конфедерацията.
(6) Определението на дейността на клона е в обществена полза.
(7). С решение на Управителния съвет могат да бъдат създадени и регионални клубове към КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Начинът на функционирането им, структурата, органите на управление и Правилата за дейността им се определя с решението на Управителния съвет.
XV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 35. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел, състояло се на 9 април 2016 г. в гр. Бургас, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.