Ивайло Нейнски – приятел на КБП

ИвайлоНейнски е роден в столицата в едно студено януарско утро през 1983 година,която е известна с революционни трепети ,предимно в киното и подъхващи от Азия. Още в крехката муседемгодишнавъзраст,Ивайлонаписапървотосизначимопроизведение,коетобешепризнатоотинституциите, представениотучителямупороднареч,койтопосетидомаму и поговори с родителитемупризакритиврати.Оттамнасетне,Ивайлочестобешепотупванпоощрително,занякоясвоянедоизказанамисълилинякойжестиздаващнеговатазадълбоченост.Такатрупайкисамочувствие,следблизотридесетгодиниИвайлосепочувстваготовданапишевториясикратъкразказ.

Междувременнобъдещиятитаннаизкуствотоуспядаовладеедосъвършенствоследнитечовешкиспособностиизброенипореданапридобиване;

Скулптура,пластика

Живопис

Плуване

Лекаатлетика.

Корабомоделизъм

Самолетомоделизъм

Оръжиезнание

Биология(ентомология (арахнология),орнитология,херпетология)покъсноботаника.

Завършвамедицинскияуниверситет ,катосуперфармацевт.

Всичкотовамусеотдаватакалесно,защотонаучниямуподход е базираннараннонегововпечатление,откнижкатазаВинету и Поразяващатаръка.МалкияттогаваИвайлосеочароваотидеята ,такалеснодаприключвашдаденпроблем с нокаутиращудароще в началото.Потозиначинприинтерескъмдаденатема ,любопитнияИвайлопоглъщаше и усвоявашеинформациятабързо и в цялостбезникогадаповтаря.

Покъсноосвенкатоподход в учениетотойпроверитазисиспособност и в практическотои ,реалнопроявление ,а именно с упоритидесетгодишнитренировкипобокс.

Поотношениенапрофесионалнатасиетика ,Ивайлосеконцентрира в продължениенаповечеот 15 годиниборбасъсздравословнитепроблеминахорататърсещинеговатапомощ и наброяващиоколодвестадушидневно.Товатойговършешебезусилие,сусмивка,безпочивка и с вещина в своятааптека в коятоработешесампочетиринадесетчасадневно.Такатойуспядапроведеблизомилонздравниконсултации.

Подобнобеше и развитиетонабоксоватамуигра.Задесетгодинилюбителябоксьорнаправиоколошестхиляди и осемстотинспаринга с другилюбители,състезатели и професионалисти.Спарингът ,разбирасе ,нетрябвадасебърка с реалнабоксовасереща- мач.

В областтанаизкуството е ясночеИвайлопроявява ,мекоказано,несдържанаалчност.

Каквисанейнитепределиможебищесеразбереследкатоумре.Нодотогавада е жив и здрав ,а ние в товачисло и той,т.е. аз,щесесъобразявамесъсследнатааксиомазасебеопределяне.

Анималистичнатамимикрия в човешкиядух.

Присъствиетонатворецасеизпълняваотнеговавтопортрет.

Подписвасеразлично ,катонай- популярниса „ивайло“ (набългарскиилиналатински),ивайлонейнски(бълг. Илилат.),ивабло(налат.),иваблерос(налат.) и т. н.

Тованеседължинанякакванепостояностилимоментнохрумване.Не е и порадитърсененапсевдоним.Единственатапричина е, четворецътдаваназрителядопълнителензнак,ключ,код,пособие,жокер, къмконкретнотопроизведение.

Ивайло Нейнски завинаги!

 

Ивайло НЕЙНСКИ