РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КБП ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБШО СЪБРАНИЕ

 

На 16.07.2021г., в гр. Бургас,в Приморски парк, на открита сцена „Охлюва”,  се проведе заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Конфедерация на българските писатели”. Заседанието беше свикано от председателя на УС с начален час 17.00 часа и започна  реално в 18 00 часа след изчакване на един  час и получаване на т.нар. „приспадащ кворум”.

В заседанието участваха задочно с двустранна телефонна връзка членовете на Управителния съвет ИванХристов Колев, Надя Славчева Жечева , Венета Николова Ташева. Станислав Марашки припомни, че съгласно  Устава на КБП  присъстващо е всяко лице, с което  има двустранна телефонна  или конферентна  връзка. Той изрази съжаление за кончината на двама членове на Управителния съвет – Христо Красимиров Красин и Ивелина Ангелова  Георгиева. Събранието взе решение за свикване на общо събрание на  Конфедерация на българските писатели при следния дневен ред:

1.Връчване на награди и почетни  звания

2.Отчет на Управителния съвет на мандата

3,Въвеждане на промени в Устава на Конфедерация на българските писатели

4. Промяна на адреса на управление

5.Избор на председателя на сдружението

6.Избор на членове на Управителния съвет

7.Други

 

По дневния ред  председателят информира УС, че е направена заявка за зала №2 в Експо –център „Флора” в Приморски парк в Бургас за 11 .08.2021 г. Станислав  Марашки информира сдружението, че   вече  е разработен списък на промените,които  следва да се внесат в Устава,между които допускане на асоциирано членство в КБП на членове на други национални творчески сдружения със сходен статут, вписване в членската книжка  на професионалния профил на член/журналист,писател,преводач, асоцииран или пълноправен член/, избор на регионалните координатори по усмотрение на председателя, в полза на което  предложение г-н  Марашки изтъкна факта, че след смъртта на регионалния координатор на Силистра  и областта  Велико Огнев Силистренска област  на практика е останала без координатор,тъй като процедурата  по свикване на  Управителен съвет,който да го избере, е относително бавна и тромава. Марашки обоснова предложението си със сравнението  между  избора на правителство от Парламента на дадена страна и назначаването на домоуправител на жилищен блок,за да подчертае с тази метафора оперативния характер на  функциите на регионалния координатор,който е нещо ново в творческите организации и е бил наложен заради мащабите на развитие на Конфедерацията.С времето е бил напълнен със съдържание в процеса на натрупване на опит в практиката на управление на организацията.

Според  Марашки е нужно член на Управителния съвет да може временно да оглавява клон,ако по липса на други подходящи кадри  или кончина на председател на клон няма кой друг  да упражнява тази длъжност.

Към чл.5, ал.2 от Устава след прилагателното „литературни” да се добавят думите „и театрални”, при което цялото изречение би звучало: . „Организира прегледи на литературните и театрални произведения и обявяване на награди за високи художествени постижения”

Председателят на КБП да има право да въздаде статут на субект  със съвещателен глас на  председател на клон с доказана национална значимост и общоконфедеративен принос, надхвърлящ локалното му значение.,като това става с обикновено  пълномощно с нотариална заверка.. Любомир Пировски изрази солидарност с председателя и каза,че мислят еднакво по всички въпроси.
Всички присъстващи физически или онлайн членове на съвещанието изразиха пълно съгласие с взетите решения, като Емилия Николова  и Нина Алексеева дори  са изразили това и писмено в предварителната писмена комуникация  с  г-н Станислав  Марашки.

След извършените разисквания Управителният съвет с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас 10 гласа „за”/ РЕШИ: Да се свика общо събрание на 11.09.2021г. от 13,00 в зала 2  на Експозиционен център Флора в Приморски  парк Бургас със следния дневен ред:

1.Връчване на награди и почетни  звания
2.Отчет на Управителния съвет на мандата
3. Въвеждане на промени в Устава на Конфедерация на българските писатели
4. Промяна на адреса на управление
5. Избор на председателя на сдружението
6.Избор на членове на Управителния съвет и на членове на Творческия съвет
7.Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Снимки:

Яница Станчева

Цонка Иванова